Pályázatok

Intézményi oldal

IGAZGATÓI ÁLLÁSPÁLYÁZAT

 

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB integrált kulturális intézmény (8420 Zirc, József Attila utca 1.) igazgatói (intézményvezetői) munkakörének betöltésére a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet alapján. A munkakör megnevezése: igazgató (intézményvezető) A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Az integrált kulturális intézmény igazgatója a vonatkozó jogszabályokban, a helyi közművelődési rendeletben, az intézmény Alapító Okiratában, Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint felelős az intézmény költségvetési gazdálkodásáért, a szakszerű és törvényes működtetéséért, a szakmai feladatellátásért. Az intézmény közfeladata, alaptevékenységei: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben meghatározottak alapján települési könyvtári ellátás, valamint közművelődés, illetve a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvényben meghatározottak alapján helyi televíziós műsorszolgáltatás. A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB intézményi egységeinek az alapító okiratban meghatározott feladatainak ellátása. A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB. integrált kulturális intézmény. Pályázati feltételek: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. § (1) bekezdése alapján, valamint a kulturális intézményekben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet alapján: büntetlen előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt; cselekvőképes; megfelel a miniszter rendeletében előírt képesítési és egyéb feltételeknek, azaz, a 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet 1. melléklet 4. vagy 9. pontjában meghatározott elvárt végzettség, elvárt idegennyelv-ismeret, elvárt szakmai és vezetői gyakorlat, valamint elvárt tudományos tevékenység; magyar állampolgár, munkaköre ellátásához szükséges magyar nyelvtudással rendelkezik; államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzést – okirattal igazoltan – elvégezte, vagy vállalja, hogy a megbízását követő 2 éven belül elvégzi. Elvárt kompetenciák: precíz munkavégzés; megbízhatóság; jó kommunikációs készség – írásban, szóban egyaránt; problémamegoldó készség; együttműködő készség; terhelhetőség, jó stressztűrő képesség. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz; érvényes, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes szakmai és vezetési program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel; a végzettséget, szakképzettséget, valamint szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolatai; idegennyelv-ismeretet igazoló okirat(ok) másolata; a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul; a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt; a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik; a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázatot elbíráló testületi ülésen a pályázó nyílt vagy zárt ülés tartását kéri; az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó képzés elvégzését igazoló okirat másolata vagy nyilatkozat arról, hogy a képzés elvégzését a megbízástól számított 2 éven belül vállalja; a pályázó nyilatkozatát arról, hogy vállalja, hogy az igazgatói megbízásakor vagyonnyilatkozatot tesz; a pályázó beleegyező nyilatkozata arról, hogy az egészségügyi alkalmassági vizsgálatnak eleget tesz; a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 211. §-a értelmében személyével kapcsolatban összeférhetetlenség nem áll fenn, A munkaviszony időtartama: A munkaviszony határozott időre, 5 évre: 2023. május 1. napjától – 2028. április 30. napjáig szól. Az újonnan létesített munkaviszony esetén 3 hónap próbaidő kikötésével. Az igazgató vezető állású munkavállaló. Foglalkozás jellege: teljes munkaidő A munkavégzés helye: 8420 Zirc, József Attila utca 1. Javadalmazás: Az induló javadalmazás 468.740,-Ft, valamint a munkáltató által adható cafetéria juttatás. A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 31. A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatot Zirc Városi Önkormányzat címére (Zirc Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Osztály 8420 Zirc, Március 15. tér 1.) zárt borítékban „Pályázat a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB igazgatói feladatainak ellátására” megjelöléssel egy eredeti példányban kérjük megküldeni. A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázókat a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott, - a kulturális intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező tagokból álló - bizottság hallgatja meg a pályázati határidő lejáratát követő 30 napon belül. A bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a munkáltatói jogkör gyakorlója a pályázati határidő lejáratát követő hatvan napon belül, de legkésőbb a képviselő-testület soron következő ülésén dönt az igazgató személyéről. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázati kiírás közzétételének helye: Elsődleges közzétételi helyek: Zirc Városi Önkormányzat honlapja és Facebook oldala, a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB honlapja, valamint a Városháza hirdetőtáblája, illetve a www.jogyakorlatOn.hu szakmai portál) A pályázattal kapcsolatban információ kérhető Ottó Pétertől, Zirc Város Polgármesterétől (8420 Zirc, Március 15. tér 1., tel: 88/593-702). Az adatkezelés célja: a tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása. Az adatkezelés jogalapja: EU 2016/679. számú rendelet 6. cikk 1) bekezdés a) pontja alapján az érintett magánszemély hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: sikeres pályázó kiválasztását követő 30 nap. Ezt követően a sikertelen pályázati anyagok visszaküldésre kerülnek. Zirc, 2023. február 23. Ottó Péter polgármester

Intézményi oldal

Álláspályázat a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB igazgatói (magasabb vezető) feladatainak ellátására

 

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet   a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB integrált kulturális intézmény (8420 Zirc, József Attila utca 1.)   igazgatói (intézményvezetői) munkakörének betöltésére a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és a 39/2020 (X. 30.) EMMI rendelet alapján.   A munkakör megnevezése: igazgató (intézményvezető)   A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Az integrált kulturális intézmény igazgatója a vonatkozó jogszabályokban, a helyi közművelődési rendeletben, az intézmény Alapító Okiratában, Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint felelős az intézmény költségvetési gazdálkodásáért, a szakszerű és törvényes működtetéséért, a szakmai feladatellátásért.   Az intézmény közfeladata, alaptevékenységei: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben meghatározottak alapján települési könyvtári ellátás, valamint közművelődés, illetve a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvényben meghatározottak alapján helyi televíziós műsorszolgáltatás. A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB intézményi egységeinek az alapító okiratban meghatározott feladatainak ellátása. A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB. integrált kulturális intézmény.   Pályázati feltételek: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. § (1) bekezdése alapján, valamint a kulturális intézményekben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet alapján: büntetlen előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt; cselekvőképes; megfelel a miniszter rendeletében előírt képesítési és egyéb feltételeknek, azaz, a 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet 1. melléklet 4. vagy 9. pontjában meghatározott elvárt végzettség, elvárt idegennyelv-ismeret, elvárt szakmai és vezetői gyakorlat, valamint elvárt tudományos tevékenység; magyar állampolgár, munkaköre ellátásához szükséges magyar nyelvtudással rendelkezik; államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzést – okirattal igazoltan – elvégezte, vagy vállalja, hogy a megbízását követő 2 éven belül elvégzi.   Elvárt kompetenciák: precíz munkavégzés; megbízhatóság; jó kommunikációs készség – írásban, szóban egyaránt; problémamegoldó készség; együttműködő készség; terhelhetőség, jó stressztűrő képesség.   A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz; érvényes, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes szakmai és vezetési program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel; a végzettséget, szakképzettséget, valamint szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolatai; idegennyelv-ismeretet igazoló okirat(ok) másolata; a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul; a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt; a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik; a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázatot elbíráló testületi ülésen a pályázó nyílt vagy zárt ülés tartását kéri; az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó képzés elvégzését igazoló okirat másolata vagy nyilatkozat arról, hogy a képzés elvégzését a megbízástól számított 2 éven belül vállalja; a pályázó nyilatkozatát arról, hogy vállalja, hogy az igazgatói megbízásakor vagyonnyilatkozatot tesz; a pályázó beleegyező nyilatkozata arról, hogy az egészségügyi alkalmassági vizsgálatnak eleget tesz; a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 211. §-a értelmében személyével kapcsolatban összeférhetetlenség nem áll fenn, A munkaviszony időtartama: A munkaviszony határozott időre, 5 évre: 2023. január 1. napjától – 2027. december 31. napjáig szól. Az újonnan létesített munkaviszony esetén 3 hónap próbaidő kikötésével. Az igazgató vezető állású munkavállaló.   Foglalkozás jellege: teljes munkaidő   A munkavégzés helye: 8420 Zirc, József Attila utca 1.   Javadalmazás: Az induló javadalmazás 448.320,-Ft, valamint a munkáltató által adható cafetéria juttatás.   A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 28.   A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatot Zirc Városi Önkormányzat címére (Zirc Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Osztály 8420 Zirc, Március 15. tér 1.) zárt borítékban „Pályázat a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB igazgatói feladatainak ellátására” megjelöléssel egy eredeti példányban kérjük megküldeni.   A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázókat a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott, - a kulturális intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező tagokból álló - bizottság hallgatja meg a pályázati határidő lejáratát követő 30 napon belül. A bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a munkáltatói jogkör gyakorlója a pályázati határidő lejáratát követő hatvan napon belül, de legkésőbb a képviselő-testület soron következő ülésén dönt az igazgató személyéről. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.   A pályázati kiírás közzétételének helye: Elsődleges közzétételi helyek: Zirc Városi Önkormányzat honlapja és Facebook oldala, a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB honlapja, valamint a Városháza hirdetőtáblája, illetve a www.jogyakorlatOn.hu szakmai portál) A pályázattal kapcsolatban információ kérhető Ottó Pétertől, Zirc Város Polgármesterétől (8420 Zirc, Március 15. tér 1., tel: 88/593-702). Az adatkezelés célja: a tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása. Az adatkezelés jogalapja: EU 2016/679. számú rendelet 6. cikk 1) bekezdés a) pontja alapján az érintett magánszemély hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: sikeres pályázó kiválasztását követő 30 nap. Ezt követően a sikertelen pályázati anyagok visszaküldésre kerülnek.   Zirc, 2022. október 27.     Ottó Péter polgármester

Intézményi oldal

Álláspályázat a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB igazgatói (magasabb vezető) feladatainak ellátására

 

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet „a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló” 1997. évi CXL. törvény 94. § (3) bekezdése alapján a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB (8420 Zirc, József Attila utca 1.) igazgatói (magasabb vezető) feladatainak ellátására   A munkakör megnevezése: igazgató (intézményvezető) A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Zirc Városi Önkormányzat fenntartásában működő Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB mint integrált kulturális intézmény tevékenységének szervezése, vezetése, irányítása és ellenőrzése a hatályos jogszabályoknak, illetve az Önkormányzat e területre vonatkozó elképzeléseinek megfelelően. Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának szervezése a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján. Az igazgató feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, versenyképességének növelése, szakmai munkájának irányítása, képviselete, költségvetésének betartása, az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkörök gyakorlása. Kapcsolattartás és együttműködés a Zirc Városi Önkormányzat által fenntartott egyéb kulturális intézménnyel. Együttműködés kialakítása és erősítése más magyarországi és külföldi intézményekkel.   Az intézmény közfeladata, alaptevékenységei: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben meghatározottak alapján települési könyvtári ellátás, valamint közművelődés, illetve a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvényben meghatározottak alapján helyi televíziós műsorszolgáltatás. A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB intézményi egységeinek az alapító okiratban meghatározott feladatainak ellátása.   Pályázati feltételek: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. § (1) bekezdése alapján, valamint a kulturális intézményekben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet alapján: büntetlen előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt; cselekvőképes; megfelel a miniszter rendeletében előírt képesítési és egyéb feltételeknek, azaz, a 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet 1. melléklet 4. vagy 9. pontjában meghatározott elvárt végzettség, elvárt idegennyelv-ismeret, elvárt szakmai és vezetői gyakorlat, valamint elvárt tudományos tevékenység; magyar állampolgár, munkaköre ellátásához szükséges magyar nyelvtudással rendelkezik; államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzést – okirattal igazoltan – elvégezte, vagy vállalja, hogy a megbízását követő 2 éven belül elvégzi.   Elvárt kompetenciák: precíz munkavégzés; megbízhatóság; jó kommunikációs készség – írásban, szóban egyaránt; problémamegoldó készség; együttműködő készség; terhelhetőség, jó stressztűrő képesség.   A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz; érvényes, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak igénylését bizonyító okirat másolata; a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes szakmai program, mely tartalmazza a szervezeti struktúrára, minőségirányításra, szervezetfejlesztésre, valamint fejlesztési feladatok megvalósításához szükséges erőforrások biztosításának tervezetét (maximum 30 A/4 oldal terjedelemben, bele nem értve a csatolandó iratokat, igazolásokat); a végzettséget, szakképzettséget, valamint szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolatai; a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul; a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt; a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik; a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázatot elbíráló testületi ülésen a pályázó nyílt vagy zárt ülés tartását kéri; az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó képzés elvégzését igazoló okirat másolata vagy nyilatkozat arról, hogy a képzés elvégzését a megbízástól számított 2 éven belül vállalja; a pályázó nyilatkozatát arról, hogy vállalja, hogy az igazgatói megbízásakor vagyonnyilatkozatot tesz; a pályázó beleegyező nyilatkozata arról, hogy az egészségügyi alkalmassági vizsgálatnak eleget tesz; pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy igazgatói megbízása esetén az esetlegesen fennálló összeférhetetlenségi okokat, a kinevezéstől számított 30 napon belül megszünteti.   A munkaviszony időtartama: a munkaviszony határozatlan időre szól, újonnan létesített munkaviszony esetén 3 hónap próbaidő kikötésével Foglalkozás jellege: teljes munkaidő   A vezetői megbízás időtartama: 5 év   A megbízás kezdő napja: előreláthatólag 2022. október 1. napjától 2027. szeptember 30. napjáig   A munkavégzés helye: 8420 Zirc, József Attila utca 1.   Javadalmazás: A jelenlegi igazgató (magasabb vezető) személyi alapbérével és vezetői pótlékával megegyező összeg, valamint időarányos cafetéria juttatás.   A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 15.   A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatot Zirc Városi Önkormányzat címére (Zirc Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Osztály 8420 Zirc, Március 15. tér 1.) zárt borítékban „Pályázat a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására” megjelöléssel egy eredeti példányban kérjük megküldeni.   A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázókat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott bizottság hallgatja meg a pályázati határidő lejáratát követő 30 napon belül. A bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a megbízási jogkör gyakorlója a pályázati határidő lejáratát követő hatvan napon belül, de legkésőbb a képviselő-testület soron következő ülésén dönt a magasabb vezető személyéről. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.   A pályázati kiírás közzétételének helye: Elsődleges közzétételi helyek: Zirc Városi Önkormányzat honlapja és Facebook oldala, a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB honlapja, valamint a Városháza hirdetőtáblája.   A pályázattal kapcsolatban információ kérhető Ottó Pétertől, Zirc Város Polgármesterétől (8420 Zirc, Március 15. tér 1., tel: 88/593-702).   Az adatkezelés célja: a tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása. Az adatkezelés jogalapja: EU 2016/679. számú rendelet 6. cikk 1) bekezdés a) pontja alapján az érintett magánszemély hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: sikeres pályázó kiválasztását követő 30 nap. Ezt követően a sikertelen pályázati anyagok visszaküldésre kerülnek.   Zirc, 2022. május 24.     Ottó Péter polgármester

Művelődési Ház

A Veszprém – Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa pályázat (2022)

 

  Projekt azonosítószáma: OC-MUV/3-2021 Projekt címe: „Hegyet hágék, lőtöt lépék…” Támogatási összeg: 8.000.000,- Ft   Támogatási időszak: 2022. február 01. – 2022. december 31. Szakmai tartalom Hagyományőrző rendezvény 2022. július 27 – 2022. július 30. között, mely a Bakonyi Betyárnapok újragondolt, továbbfejlesztett formája. Több napos szakmai képzést szervezünk testvérvárosaink (Dercen, Barót) és környékbeli néptáncosok számára, ehhez kapcsolódóan nyilvános programokat, minden korosztálynak. Kárpátalját, Székelyföldet, a magyar és sváb hagyományokat mutatjuk be gasztronómiával, mesterség- és népviselet bemutatóval, táncházzal, kiállításokkal egybekötve, térségi és határontúli művészeti csoportok bevonásával. Színvonalas előadókat hívunk, többek közt a Boban Markovic Orkestar zenekart. Illeszkedik a „TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002 A Bakony a mi otthonunk! projekt tematikájához, mely egyben mérföldköve hosszú távú értékőrző, hagyományápoló stratégiánknak.   „Kincsek a kapuban”: Képek, montázsok elhelyezkedése kapukon, kirakatokban, már elpusztult és a még megmenthető épített és természeti értékeinkről, társítva egy kincskereső játékkal. „Kriszkindli”: Sváb betlehemezés életre keltése az adventi időszakban, autentikus viseletben, helyi szereplőkkel. „Zirciek, malacunk van!”: Szabadtéri tábla kihelyezése, melyre bárki kifüggesztheti újévi jókívánságait. Civil szervezetek tagjai felolvasnak belőle, a felvételből online képeslap készül.  

Intézményi oldal

„A Bakony a mi otthonunk!” a közösségi, térségi identitás és kohézió erősítése

 

Pályázati azonosító: TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002 Támogatási összeg: 14.663.000,- Ft A pályázatot a Veszprém Megyei Önkormányzat konzorciumi partnereként nyújtottuk be. A megvalósítás tervezett időtartama: 2021. szeptember 01. - 2023. március 31. A projekt tartalma: Hagyományőrzés: a Bakony és Balaton-felvidék népművészete, kulturális-néprajzi értékei A helyi, térségi néprajzi örökségünk, kulturális értékeink, hagyományaink felidézése, átadása és közösségi szintre emelése. járási szintű néprajzi képzések (néptánc, népzene, népének, hímzés, fafaragás); kiállítások (pl. viselet, népi életmód használati tárgyai); néprajzi témájú és kulturális környezetvédelemhez kapcsolódó foglalkoztatók, előadások, bemutatók; közösségi gyógynövénykert kialakítása civil közösségek bevonásával; hagyományőrző rendezvények az amatőr és országosan elismert művészeti csoportok, népzenészek, mesterek, tárgyalkotók közreműködésével; sváb hétvége a tájegységre jellemző nemzetiségi hagyományok felidézése és átadása céljából. Hagyományőrző kiadványok 1 db hangzó (Bakonyi népzene és énekek) és 1 db videó (Bakonyi táncok) oktató anyag. Népzenészek, népdalénekesek, néptáncosok közreműködésével tájegységünk elveszettnek hitt dallamait és autentikus néptáncait modern zenei stúdiók körülményei között rögzítjük. Az oktató anyagok a képzések tudásanyagát szolgálják, de megkapják a térségi amatőr művészeti csoportok is, illetve a jövőben közzétesszük a helytörténeti adatbázisban is. Sváb szakácskönyv A Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat felhívása alapján összegyűjtött sváb recepteket könyv formában kívánjuk megjelentetni. Színes fotókkal és népi életmódot, szokásokat, hagyományokat bemutató leírásokkal színesítjük a kiadványt. Helytörténeti platform kialakításához szükséges szoftver A zirci helytörténeti gyűjtemény és települési értéktár adatbázishoz szükséges IMR Start Plusz helytörténeti adatbázis szoftver beszerzése, mely lehetővé teszi szöveges, többdimenziós és audiovizuális tartalmak megjelenítését, online közzétételét. Eszközbeszerzés Számítógép, valamint külső merevlemez: a helytörténeti adatbázis szoftver működtetéséhez, digitalizáláshoz. Digitális encoder (jeladó): a projekt eseményei a zirci televízió adásában digitális formátumban, megfelelő minőségben láthatóak. A rendezvényekről készített felvételek rögzítéséhez szükséges egyéb eszközök (kamera akkumulátor, lámpa a kamerához, töltő kamera lámpa akkumulátorhoz, helyettesítő akkumulátor kameralámpához, interjú mikrofon, mikrofon átalakító, kábel mikrofonhoz). Rendezvénysátrak: 2 db 3x6 méter és 2 db 3x9 méter. A szabadtéri programok lebonyolításához szükséges, ezáltal csökkenthető az időjárási körülmények kockázata, valamint tematikusan elkülöníthetők a programelemek. Sablonáló gép: A képzés során a hímzés motívumainak gyors és hatékony másolásához szükséges.

Művelődési Ház

Emberi Erőforrások Minisztériuma Előadó-művészeti szervezetek 2021. évi tematikus egyedi többlettámogatása program: Zirci Művelődési Ház infrastrukturális fejlesztése

 

Pályázati azonosító: EMT-TE-B-B-21-0053 Támogatási össze: 10.000.000,- Ft Támogatás intenzitása: 100%   A pályázati forrásból felújításra kerül a Művelődési Ház (8420 Zirc, Alkotmány utca 14.) fűtésrendszere.   Agrárminisztérium pályázata (Hungarikum Bizottság és a Hermann Ottó Intézet közreműködésével) A nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatása „Kulturális Stelázsi: múltunk, jelenünk, jövőnk a Bakonyban” Pályázati azonosító: HUNG-2021/8173 Támogatási össze: 3.000.000,- Ft Támogatás intenzitása: 100%    „ A hagyományt nem ápolni kell, hisz nem beteg, nem is őrizni, mert nem rab. Hagyományaink csak akkor maradhatnak meg, ha megéljük őket!” Sebő Ferenc énekes, néprajzkutató szavai szövik át pályázatunk célkitűzéseit: a népi értékeink, hagyományaink iránti érdeklődés és tudásszomj felkeltése, minél szélesebb társadalmi réteg megszólítása. A projekt tartalmaz hagyományőrző rendezvényt és népi életmód kiállítást, melynek megvalósítását a két évtizedes múltra vissza tekintő Bakonyi Betyárnapok tematikájába építettük be: „Bakonyi Dúdoló” (Népzene, néptánc, népdalok elismert megyei népművészei előadásában) Népi hangszerbemutató (Kelevézek) Pásztorélet és „Betyártanoda” Mesterség-bemutatók Népi ételek Aprónépnek gólyalábas műsor és Bakonyi Fajátékok Lovas hagyományok és ügyességi bemutatók, lovagoltatás, lovas kocsikázás   Az időszaki kiállításon, mely a művelődési házban került kialakításra, a Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület alkotóinak munkáján túl Zirc, Porva, Olaszfalu amatőr gyűjtőinek anyaga látható. Honismereti órák keretein belül ismeretterjesztő és foglalkoztató programokat tervezünk általános iskolások számára, ezáltal megfoghatóvá válik örökségünk, felkeltve a tudásszomjat hagyományaink megismerésére. A Bakonyi Betyárnapok keretében megvalósult programelemek távolabbi céljainkat alapozzák meg, járási szintű képzéseket tervezünk a bakonyi tájegységre jellemző népzene, néptánc és tárgyalkotó népművészet tematikában.

Művelődési Ház

Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa pályázat (2021)

 

OC-MUV/2-2021/4934 Projektkód: P0120 Támogatási össze: 4.00.000,- Ft Támogatás intenzitása: 100%   A pályázati forrást a XXII. Bakonyi Betyárnapok rendezvény megvalósítására fordítottuk, ebből finanszíroztuk a színpad, hang és fénytechnika bérleti díját, és több fellépő tiszteltdíját (Parno Graszt zenekar, Bódi Guszti és Margó, PASO együttes, Füred Dixieland Band és a Brass Dance rézfúvós zenekar) és a műsorfüzet nyomdai előállítását is. A támogatásnak köszönhetően egy tartalmas, színvonalas rendezvényt tudtunk megvalósítani, a hagyományőrző programok mellett országosan ismert előadókat hallhattunk a szórakoztató zenei műfaj képviselő közül. A rendezvényen fellépett Oláh Gergő és a Varnyú Country együttes is. Vidám gólyalábas vásári kavalkád csalogatta a nézőket, melybe a lovasok és hagyományőrző művészeti csoportok is becsatlakoztak, énekkel tánccal. A gyerekeket, családokat kézműves foglalkoztató, Betyár Bölcsi, népi játékpark, népi hangszerbemutató, mesterség-bemutató várta. A közönség megismerkedhetett a betyárvilág és a pásztorélet rejtelmeivel, a magyar cifraszűr készítésével. Nagy sikert aratott Paprika Jancsi csúzlizdája és Kádár Ferkó népi életmódot idéző fotófala. Sok látogatót vonzott a Mesterségek Utcája és a Bakonyi Ízek Utcája is.  Újabb Bakonyi Betyárokat és Csárdabéli Szépasszonyokat avattunk. A rendezvény lebonyolításában önkéntesek és együttműködő partnerek segítettek. A lovasokat Varga Antal koordinálta, műsorvezető Csizmadia Géza „Bakonyi Főbetyár” volt. Időpontja: 2021. augusztus 6-7. Helyszíne: Zirc, Alkotmány utcai rendezvényi terület

Művelődési Ház

Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Kollégium „Járási, megyei, országos és nemzetközi közművelődési nagyrendezvények, kiállítások, fesztiválok valamint szakmai konferenciák megrendezése” elnevezésű felhívása. (Altéma kódszáma: 205107/126)

 

Támogatási igény:                1.000.000,- Ft Megítélt támogatás:                500.000,- Ft   október hónapban benyújtott pályázatunk célja a XXII. Bakonyi Betyárnapok rendezvény támogatása. Tervezett időpont: 2021. augusztus 6-7. A Bakonyi Betyárnapok 1999-től évente megrendezésre kerülő hagyományőrző program Zircen. A kétnapos rendezvény elsődleges célja a hagyományok ápolása, a helyi kulturális értékek bemutatása, a térség kulturális sokszínűségének megjelenítése, a betyárvilág felidézése, a Bakony kulturális, természeti értékei és a helytörténeti jellegzetességek iránti érdeklődés felkeltése. Jó lehetőséget teremt közösségépítésre, erősíti az identitástudatot, hatással van a város és a térség turisztikai életére. A betyárság nemcsak a Bakonyban volt jellemző, hanem az ország egyéb tájegységeiben is, ezért lehetőséget kívánunk teremteni a hasonló történelmi múlttal, néprajzzal rendelkező vidékek „betyárjainak” találkozójára és közös programokon való részvételükre is. A rendezvény során hagyományőrző és szórakoztató programok sora várja a közönséget, igyekszünk a lehető legtöbb korosztály és különböző érdeklődésű emberek igényeit kielégíteni, színvonalas formában. Kézműves foglalkozások és bemutatók zajlanak népi iparművészek, kézműves mesterek bevonásával, betekintést nyerhetnek a népi kismesterségek rejtelmeibe. A rendezvény kiemelkedő látványossága az ország több tájegységéből érkező betyárok és lovasok felvonulása, bemutatója, ügyességi versenye. Kiegészítő programok: „Mesterségek Utcája” - kézműves vásár és népi játékpark, „Betyáros Hajrá” - sportprogramok, „Betyártanoda”, Népi hangszerbemutató, „Bakonyi Ízek Utcája” - tájjellegű ételekkel, „Betyáros Véradás” - Magyar Vöröskereszt Zirci Területi Szervezete. Díjazások: Leghetykébb Betyárbajusz, Csárdabéli Szépasszony, Bakonyi Betyár címek adományozása.

Városi Könyvtár

Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Kollégium „hazai kamarajellegű 80-120 fős közösségépítő terasz-rendezvények megrendezése, helyi és országos programok vegyítése, irodalom, zene, színház és egyéb műfajok találkozása, crossoverek megrendezése” elnevezésű felhívása. (Altéma kódszáma: 205132/125)

 

Támogatási igény:              1.000.000,- Ft Megítélt támogatás:           300.000,- Ft   2020. július hónapban „Mesélő Bakony” címmel benyújtott pályázatunk a Népmese Napjához kapcsolódott, mely Benedek Elek nevéhez, születésnapjához fűződik: szeptember 30. A jeles naphoz kapcsolódva délutánt betöltő, szabadtéri programot terveztünk: interaktív zenés és irodalmi műsorszámokat, kiegészítő programelemként hangszer és népi játék bemutatót, valamint kézműves foglalkozást, elsődlegesen gyermekek számára.  Tervezett időpontja 2020. szeptember 26. (szombat) volt. Sajnos szeptember végén a járványügyi helyzet kedvezőtlenül alakulása a nevelési és oktatási intézmények tevékenységét is erőteljesen érintette. A gyermekek biztonsága érdekében - és tekintettel az oktatási – nevelési intézmények szabályaira - a programot nem valósítottuk meg. A pályázat megvalósult programeleme: Berecz András Kossuth díjas ének- és mesemondó önálló estje. Időpontja: 2020. október 07. (szerda) 17.00 óra. Az Országos Könyvtári Napok programsorozat keretében megvalósuló, és a legnagyobb érdeklődésre számot tartó eseménye Berecz András ének- és mesemondó „Félbevágott pipafüst” című előadói estje volt. A mesemondó egyedi hanghordozású ízességével pillanatok alatt magához vonzotta a szinte valamennyi korosztályt felvonultató közönségét. A jókedv az egész estét áthatotta, a mesefolyamot a mindenféle bánatra gyógyírt jelentő ars poétikus nóták is gazdagították. Természetesen nem maradhatott el a napjaink nyelvhasználója számára idegenül és ismeretlenül csengő, egy-egy szó/kifejezés reflektorfénybe helyezése sem a hallgatóság számára, ezáltal is rávilágítva nyelvünk színeire, egykori élénkségére s kopása miatt sajnos a veszteségeire.

Városi Könyvtár

A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesülethez az „Együtt a könyvtárért” Alapítvány és a „Zirc Kultúrájáért” Közhasznú Alapítvány három pályázatot nyújtott be

 

2013-ban A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesülethez az „Együtt a könyvtárért” Alapítvány és a „Zirc Kultúrájáért” Közhasznú Alapítvány három pályázatot nyújtott be, a támogatottság az igényelt összeg arányában 100%-os volt. Az „Együtt a Könyvtárért” Alapítvány kultúraközvetítői marketing-tevékenységéhez kapcsolódó eszközbeszerzés céljából a „A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesülethez benyújtott pályázatán az „Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzése jogcímen a „Bakonyi non-profit szervezetek célszerinti tevékenységéhez kapcsolódó eszközök beszerzése” célterületre 739.908,- Ft támogatást nyert, melyet kultúraközvetítői tevékenységéhez kapcsolódó eszközbeszerzésre fordított. Az Alapítvány a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB-val kötött megállapodás alapján a televízió szakemberei számára térítésmentesen rendelkezésre bocsájtja a videokamerát, az intézmény az Alapítvány által szervezett programokról hírműsorában rendszeresen beszámol, ezáltal biztosított a városban bekövetkező helytörténeti jelentőségű események hosszú távú dokumentálása is. A HVS Felülvizsgálat során elfogadott - „Természet- és környezetvédelem' célkitűzésnek megfelelően a kamera már nem mini dv-kazettára, hanem memóriakártyára rögzít, ezáltal kevesebb elektronikai hulladék keletkezik. - A „Leszakadók, hátrányos helyzetűek segítése gazdasági potenciál-növekedéssel' című célkitűzés alapján: az Alapítvány által szervezett programok élményszerűbb megjelenítését teszi lehetővé a rendezvényeken jelen lenni nem tudó mozgáskorlátozottak számára is, hiszen a televízión keresztül sokkal jobb kép- és hangminőségben élvezhetik a felvételeket. - A „Gazdasági, közösségi információáramlás, tudás megszerzése, tapasztalatok' célkitűzésnek megfelelően a pályázat segítségével bekövetkező lényeges, minőségi változás megjelenik majd az Alapítvány által szervezett valamennyi kulturális, ismeretterjesztő, hagyományőrző programban és a tanuló ifjúság olvasásra nevelésében. A pályázati úton beszerzett Panasonic AG-AC90 videókamera, a hozzátartozó 2 db 64 GB-os memóriakártya, valamint az Azden kameramikrofon használatával bővül az Alapítvány eszközállománya, s ez által újabb területen végezhetünk minőségi szakmai munkát. Az „Együtt a Könyvtárért” Alapítvány az „A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesülettől az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Örökség megőrzése - Közösségi Videózáshoz kapcsolódó eszközök beszerzése jogcímen nyert 983.400 Ft támogatást, melyet kultúraközvetítői tevékenységéhez kapcsolódó eszközbeszerzésre fordított. Az alapítvány az eszközöket a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB-val kötött megállapodás alapján térítésmentesen a könyvtári szakemberek rendelkezésére bocsátja. A támogatás tanfolyamok díját is. A képzés keretében rövid riportokat forgatnak és szerkesztenek, videókat készítenek az adott térség civil szervezeteinek, vállalkozóinak, önkormányzatainak bevonásával. A filmvágás területén részletes szakmai információkkal ismerkednek meg a résztvevők. Alkalmassá válnak arra, hogy saját tevékenységi területükön, saját településükön is közösségi videókat, felvételeket készítsenek, ismereteiket, az elsajátított módszereket továbbadva bevonhassák a munkába a helyi önkénteseket és civil közösségeket is. Az évente ismétlődő közösségi videózáshoz kötődő képzések lehetőséget adnak a szakmai továbbfejlődésre, az alapítványt, az intézményt, helyi értékeket, Zirc városát bemutató, propaganda anyagok, filmek készítését teszi lehetővé, melyek minőségi kivitelezésben marketingcélokat is szolgálnak. A pályázati úton beszerzett Panasonic AG-AC90 videokamera, számítógép, és vágószoftver lehetővé teszi a közösségi videózáshoz kötődő, minőségi szakmai munkát, kisfilmek készítését, elősegíti fiatalokból álló közösségek létrejöttét, a tevékenység a Települési Értéktár gyarapításához is hozzájárul A Zirc Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány az „A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesülettől az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzése jogcímen nyert 749.795 Ft támogatást, melyet kultúraközvetítői marketing-tevékenységéhez kapcsolódó eszközbeszerzésre fordított. A pályázati fejlesztés során a „Zirc Kultúrájáért' Közhasznú Alapítvány eszközállománya korszerű számítógéppel és szerkesztőszoftverrel gazdagodott, használatukkal a programokról készülő audiovizuális beszámolók vagy reklámanyagok elkészítése egyszerűsödik. A magas színvonalú technikai eszközök lehetővé teszik azt, hogy az együttműködés alapján a hírműsor színesedjen, a műsorszerkesztés egyszerűsödjön. Az élményszerűbb rögzítés a XXI. századi televíziónézők igényeinek megfelelő megjelenítést tesznek lehetővé a rendezvényeken jelen lenni nem tudók számára is, a televízión keresztül a korábbihoz képest sokkal jobb kép- és hangminőségben élvezhetik a felvételeket. A pályázati forrásból beszerzett eszközök használatával biztosítottá vált az aktuális helyi és térségi, lakosságot érintő döntések és történések feldolgozása mellett az elmúlt több mint két évtized helytörténeti képi anyagainak digitalizálása is. A pályázati támogatással beszerzett számítógépes konfiguráció, az Edius Pro 6,5 szerkesztő szoftver paramétereihez igazodó 2 db Full HD Led-monitor és a Windows8 operációs rendszer lehetővé teszi, hogy újabb területen végezhessünk minőségi szakmai munkát.

Városi Könyvtár

A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma által kiírt „Szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés támogatására” (3505/02571)

 

A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma által kiírt „Szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés támogatására”  (3505/02571) elnevezésű nyertes pályázatán a Városi Könyvtár 1.350.000 Ftvissza nem térítendő támogatást kap, melyet az olvasóterem bővítésére, könyvtári bútorok, polcok és egyéb berendezések vásárlására fordít. A projekt összértéke1.500.000 Ft, az összeg 10%-át az intézmény saját forrásból biztosítja. Új polcok beszerzésével lehetőség nyílik az egyes állományrészek rendszerezett, egymástól elkülönülő és a megfelelő raktári rendet követő elhelyezésére (kézikönyvtár, szakirodalom és szépirodalom), amely megkönnyíti a tájékozódást az olvasók számára. A jelenlegi, az elmúlt években vásárolt polcokkal egységes polcrendszert alkotva jelentősen megnövekszik a kölcsönzői térben elhelyezhető állomány nagysága. A jelenleg kisebb bútorok és használaton kívül levő tárgyak, berendezések tárolását szolgáló helyiségből „klubszobát” alakítunk ki, mely kisebb csoportok, közösségek fogadását teszi lehetővé, de tanulásra vagy elmélyült munkát igénylő tevékenységre is alkalmas.(olvasótermi állomány használata, kutatómunka stb)     A projekt 2013. őszén valósul meg.