Skip to content

Intézményi oldal

Álláspályázat a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB igazgatói (magasabb vezető) feladatainak ellátására

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

pályázatot hirdet

 

a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB

integrált kulturális intézmény

(8420 Zirc, József Attila utca 1.)

 

igazgatói (intézményvezetői) munkakörének betöltésére

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és a 39/2020 (X. 30.) EMMI rendelet alapján.

 

A munkakör megnevezése: igazgató (intézményvezető)

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az integrált kulturális intézmény igazgatója a vonatkozó jogszabályokban, a helyi közművelődési rendeletben, az intézmény Alapító Okiratában, Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint felelős az intézmény költségvetési gazdálkodásáért, a szakszerű és törvényes működtetéséért, a szakmai feladatellátásért.

 

Az intézmény közfeladata, alaptevékenységei:

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben meghatározottak alapján települési könyvtári ellátás, valamint közművelődés, illetve a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvényben meghatározottak alapján helyi televíziós műsorszolgáltatás.

A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB intézményi egységeinek az alapító okiratban meghatározott feladatainak ellátása. A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB. integrált kulturális intézmény.

 

Pályázati feltételek:

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. § (1) bekezdése alapján, valamint a kulturális intézményekben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet alapján:

büntetlen előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;

cselekvőképes;

megfelel a miniszter rendeletében előírt képesítési és egyéb feltételeknek, azaz, a 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet 1. melléklet 4. vagy 9. pontjában meghatározott elvárt végzettség, elvárt idegennyelv-ismeret, elvárt szakmai és vezetői gyakorlat, valamint elvárt tudományos tevékenység;

magyar állampolgár, munkaköre ellátásához szükséges magyar nyelvtudással rendelkezik;

államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzést – okirattal igazoltan – elvégezte, vagy vállalja, hogy a megbízását követő 2 éven belül elvégzi.

 

Elvárt kompetenciák:

precíz munkavégzés;

megbízhatóság;

jó kommunikációs készség – írásban, szóban egyaránt;

problémamegoldó készség;

együttműködő készség;

terhelhetőség, jó stressztűrő képesség.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

szakmai önéletrajz;

érvényes, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes szakmai és vezetési program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel;

a végzettséget, szakképzettséget, valamint szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolatai;

idegennyelv-ismeretet igazoló okirat(ok) másolata;

a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;

a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt;

a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik;

a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázatot elbíráló testületi ülésen a pályázó nyílt vagy zárt ülés tartását kéri;

az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó képzés elvégzését igazoló okirat másolata vagy nyilatkozat arról, hogy a képzés elvégzését a megbízástól számított 2 éven belül vállalja;

a pályázó nyilatkozatát arról, hogy vállalja, hogy az igazgatói megbízásakor vagyonnyilatkozatot tesz;

a pályázó beleegyező nyilatkozata arról, hogy az egészségügyi alkalmassági vizsgálatnak eleget tesz;

a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 211. §-a értelmében személyével kapcsolatban összeférhetetlenség nem áll fenn,

A munkaviszony időtartama: A munkaviszony határozott időre, 5 évre: 2023. január 1. napjától – 2027. december 31. napjáig szól. Az újonnan létesített munkaviszony esetén 3 hónap próbaidő kikötésével.

Az igazgató vezető állású munkavállaló.

 

Foglalkozás jellege: teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye: 8420 Zirc, József Attila utca 1.

 

Javadalmazás:

Az induló javadalmazás 448.320,-Ft, valamint a munkáltató által adható cafetéria juttatás.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 28.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatot Zirc Városi Önkormányzat címére (Zirc Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Osztály 8420 Zirc, Március 15. tér 1.) zárt borítékban „Pályázat a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB igazgatói feladatainak ellátására” megjelöléssel egy eredeti példányban kérjük megküldeni.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott, – a kulturális intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező tagokból álló – bizottság hallgatja meg a pályázati határidő lejáratát követő 30 napon belül. A bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a munkáltatói jogkör gyakorlója a pályázati határidő lejáratát követő hatvan napon belül, de legkésőbb a képviselő-testület soron következő ülésén dönt az igazgató személyéről. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye:

Elsődleges közzétételi helyek: Zirc Városi Önkormányzat honlapja és Facebook oldala, a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB honlapja, valamint a Városháza hirdetőtáblája, illetve a www.jogyakorlatOn.hu szakmai portál)

A pályázattal kapcsolatban információ kérhető Ottó Pétertől, Zirc Város Polgármesterétől (8420 Zirc, Március 15. tér 1., tel: 88/593-702).

Az adatkezelés célja: a tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása. Az adatkezelés jogalapja: EU 2016/679. számú rendelet 6. cikk 1) bekezdés a) pontja alapján az érintett magánszemély hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: sikeres pályázó kiválasztását követő 30 nap. Ezt követően a sikertelen pályázati anyagok visszaküldésre kerülnek.

 

Zirc, 2022. október 27.

 

 

Ottó Péter
polgármester