Skip to content

Intézményi oldal

Álláspályázat a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB igazgatói (magasabb vezető) feladatainak ellátására

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet „a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló” 1997. évi CXL. törvény 94. § (3) bekezdése alapján

Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB
(8420 Zirc, József Attila utca 1.)
igazgatói (magasabb vezető) feladatainak ellátására

 

A munkakör megnevezése: igazgató (intézményvezető)

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Zirc Városi Önkormányzat fenntartásában működő Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB mint integrált kulturális intézmény tevékenységének szervezése, vezetése, irányítása és ellenőrzése a hatályos jogszabályoknak, illetve az Önkormányzat e területre vonatkozó elképzeléseinek megfelelően. Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának szervezése a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján. Az igazgató feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, versenyképességének növelése, szakmai munkájának irányítása, képviselete, költségvetésének betartása, az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkörök gyakorlása. Kapcsolattartás és együttműködés a Zirc Városi Önkormányzat által fenntartott egyéb kulturális intézménnyel. Együttműködés kialakítása és erősítése más magyarországi és külföldi intézményekkel.

 

Az intézmény közfeladata, alaptevékenységei:

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben meghatározottak alapján települési könyvtári ellátás, valamint közművelődés, illetve a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvényben meghatározottak alapján helyi televíziós műsorszolgáltatás.

A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB intézményi egységeinek az alapító okiratban meghatározott feladatainak ellátása.

 

Pályázati feltételek:

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. § (1) bekezdése alapján, valamint a kulturális intézményekben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet alapján:

 • büntetlen előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;
 • cselekvőképes;
 • megfelel a miniszter rendeletében előírt képesítési és egyéb feltételeknek, azaz, a 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet 1. melléklet 4. vagy 9. pontjában meghatározott elvárt végzettség, elvárt idegennyelv-ismeret, elvárt szakmai és vezetői gyakorlat, valamint elvárt tudományos tevékenység;
 • magyar állampolgár, munkaköre ellátásához szükséges magyar nyelvtudással rendelkezik;
 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzést – okirattal igazoltan – elvégezte, vagy vállalja, hogy a megbízását követő 2 éven belül elvégzi.

 

Elvárt kompetenciák:

 • precíz munkavégzés;
 • megbízhatóság;
 • jó kommunikációs készség – írásban, szóban egyaránt;
 • problémamegoldó készség;
 • együttműködő készség;
 • terhelhetőség, jó stressztűrő képesség.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz;
 • érvényes, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak igénylését bizonyító okirat másolata;
 • a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes szakmai program, mely tartalmazza a szervezeti struktúrára, minőségirányításra, szervezetfejlesztésre, valamint fejlesztési feladatok megvalósításához szükséges erőforrások biztosításának tervezetét (maximum 30 A/4 oldal terjedelemben, bele nem értve a csatolandó iratokat, igazolásokat);
 • a végzettséget, szakképzettséget, valamint szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolatai;
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt;
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik;
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázatot elbíráló testületi ülésen a pályázó nyílt vagy zárt ülés tartását kéri;
 • az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó képzés elvégzését igazoló okirat másolata vagy nyilatkozat arról, hogy a képzés elvégzését a megbízástól számított 2 éven belül vállalja;
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy vállalja, hogy az igazgatói megbízásakor vagyonnyilatkozatot tesz;
 • a pályázó beleegyező nyilatkozata arról, hogy az egészségügyi alkalmassági vizsgálatnak eleget tesz;
 • pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy igazgatói megbízása esetén az esetlegesen fennálló összeférhetetlenségi okokat, a kinevezéstől számított 30 napon belül megszünteti.

 

A munkaviszony időtartama: a munkaviszony határozatlan időre szól, újonnan létesített munkaviszony esetén 3 hónap próbaidő kikötésével

Foglalkozás jellege: teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama: 5 év

 

A megbízás kezdő napja: előreláthatólag 2022. október 1. napjától 2027. szeptember 30. napjáig

 

A munkavégzés helye: 8420 Zirc, József Attila utca 1.

 

Javadalmazás:

A jelenlegi igazgató (magasabb vezető) személyi alapbérével és vezetői pótlékával megegyező összeg, valamint időarányos cafetéria juttatás.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 15.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatot Zirc Városi Önkormányzat címére (Zirc Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Osztály 8420 Zirc, Március 15. tér 1.) zárt borítékban „Pályázat a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására” megjelöléssel egy eredeti példányban kérjük megküldeni.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott bizottság hallgatja meg a pályázati határidő lejáratát követő 30 napon belül. A bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a megbízási jogkör gyakorlója a pályázati határidő lejáratát követő hatvan napon belül, de legkésőbb a képviselő-testület soron következő ülésén dönt a magasabb vezető személyéről. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye:

Elsődleges közzétételi helyek: Zirc Városi Önkormányzat honlapja és Facebook oldala, a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB honlapja, valamint a Városháza hirdetőtáblája.

 

A pályázattal kapcsolatban információ kérhető Ottó Pétertől, Zirc Város Polgármesterétől (8420 Zirc, Március 15. tér 1., tel: 88/593-702).

 

Az adatkezelés célja: a tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása. Az adatkezelés jogalapja: EU 2016/679. számú rendelet 6. cikk 1) bekezdés a) pontja alapján az érintett magánszemély hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: sikeres pályázó kiválasztását követő 30 nap. Ezt követően a sikertelen pályázati anyagok visszaküldésre kerülnek.

 

Zirc, 2022. május 24.

 

 

Ottó Péter
polgármester